Monday, July 30, 2012

യേശു കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങള്‍ ദിവ്യത്വത്തിനുള്ള തെളിവോ?


യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാര്‍ അദ്ദേഹം കാണിച്ച അത്ഭുത പ്രകടനങ്ങള്‍ തെളിവായി ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബൈബിളില്‍ തന്നെ യേശു കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങള്‍ മറ്റു പലരും കാണിച്ചതായി വിവരിക്കുന്നു. അത് പ്രകാരം അവരും ദൈവങ്ങള്‍ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ചില അല്ഭുത പ്രകടനങ്ങളാവട്ടെ യേശുവിനെ അപമാനിക്കുന്നതുമാണ്. നമുക്ക്‌ ഓരോന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
1. യേശു തന്റെ അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തില്‍ കുടികൊണ്ടു.
എന്നാല്‍ ബൈബിള്‍ യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചും ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്.
"ദൂതന്‍ അവനോടു പറഞ്ഞതു: സെഖര്യാവേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനക്കു ഉത്തരമായി: നിന്‍റെ ഭാര്യ എലീശബെത്ത് നിനക്കു ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവന്നു യോഹന്നാന്‍ എന്നു പേര്‍ ഇടേണം. നിനക്കു സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും; അവന്‍റെ ജനനത്തിങ്കല്‍ പലരും സന്തോഷിക്കും. അവന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍റെ സന്നിധിയില്‍ വലിയവന്‍ ആകും; വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കയില്ല; അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭത്തില്‍വെച്ചു തന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറയും" (ലുക്കോസ്: 1: 13-15)
ഇത് വെച്ച് യോഹന്നാന്‍ ദൈവമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുമോ?
2. യേശു അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മത്സ്യവും കൊണ്ട് അയ്യായിരം ആളുകളെ തീറ്റി.
എന്നാല്‍ ഇതിനു സമാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ എലീശായും എലിജയും ചെയ്തതായി ബൈബിള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു:

എലീശാ ഇരുപത് അപ്പങ്ങളും മലരും കൊണ്ട് നൂറു പേരെ തീറ്റി: 
"അനന്തരം ബാൽ-ശാലീശയില്‍ നിന്നു ഒരാള്‍ ദൈവപുരുഷന്നു ആദ്യഫലമായിട്ടു ഇരുപതു യവത്തപ്പവും മലരും പൊക്കണത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നു. ജനത്തിന്നു അതു തിന്മാന്‍ കൊടുക്ക എന്നു അവന്‍ കല്പിച്ചു. അതിന്നു അവന്റെ ബാല്യക്കാരന്‍: ഞാന്‍ ഇതു നൂറു പേര്‍ക്കു എങ്ങനെ വിളമ്പും എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്‍ പിന്നെയും: ജനത്തിന്നു അതു തിന്മാന്‍ കൊടുക്ക; അവര്‍ തിന്നുകയും ശേഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവന്‍ അവര്‍ക്കു വിളമ്പിക്കൊടുത്തു; യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം അവര്‍ തിന്നുകയും ശേഷിപ്പിക്കയും ചെയ്തു" (2 രാജാക്കന്മാര്‍ 4:42-44).

എലീശാ ഒരു വിധവയുടെ എണ്ണ വര്‍ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു:
"എലീശ അവളോടു: ഞാന്‍ നിനക്കു വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യേണം? പറക; വീട്ടില്‍ നിനക്കു എന്തുള്ളു എന്നു ചോദിച്ചു. ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടിയന്റെ വീട്ടില്‍ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നു അവന്‍ പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവന്‍: നീ ചെന്നു നിന്റെ അയല്‍ക്കാരോടൊക്കെയും വെറുമ്പാത്രങ്ങള്‍ വായ്പ വാങ്ങുക; പാത്രങ്ങള്‍ കുറവായിരിക്കരുതു. പിന്നെ നീയും നിന്റെ മക്കളും അകത്തു കയറി വാതില്‍ അടെച്ചു പാത്രങ്ങളിലൊക്കെയും പകര്‍ന്നു, നിറഞ്ഞതു നിറഞ്ഞതു ഒരു ഭാഗത്തുമാറ്റിവെക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്‍ അവനെ വിട്ടു ചെന്നു തന്റെ മക്കളോടു കൂടെ അകത്തു കടന്നു വാതില്‍ അടെച്ചു; അവന്‍ അവളുടെ അടുക്കല്‍ പാത്രങ്ങളെ വെച്ചുകൊടുക്കയും അവള്‍ പകരുകയും ചെയ്തു. പാത്രങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞശേഷം അവന്‍ തന്റെ മകനോടു: ഇനിയും പാത്രം കൊണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്‍ അവളോടു: പാത്രം ഒന്നും ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ എണ്ണ നിന്നുപോയി. അവൾ ചെന്നു ദൈവപുരുഷനോടു വസ്തുത അറിയിച്ചു. നീ പോയി എണ്ണ വിറ്റു കടം വീട്ടി ശേഷിപ്പുകൊണ്ടു നീയും മക്കളും ഉപജീവനും കഴിച്ചുകൊള്‍ക എന്നു പറഞ്ഞു." (2 രാജാക്കന്മാര്‍ 4: 2-7).
3. യേശു കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റി.
ഇക്കാര്യം എലീശായും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്:
"അവന്‍ യിസ്രായേല്‍ രാജാവിന്റെ അടുക്കല്‍ എഴുത്തും കൊണ്ടു ചെന്നു; അതില്‍ : ഈ എഴുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന എന്റെ ഭൃത്യന്‍ നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന്‍ അവനെ നിന്റെ അടുക്കല്‍ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു എഴുതിയിരുന്നു. യിസ്രായേല്‍ രാജാവു എഴുത്തു വായിച്ചപ്പോള്‍ വസ്ത്രം കീറി: അവന്‍ ഇതാ, കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഒരാളെ എന്റെ അടുക്കല്‍ അയച്ചിരിക്കുന്നു! മരിപ്പിക്കയും ജീവിപ്പിക്കയും ചെയ്‍വാന്‍ ഞാന്‍ ദൈവമോ? നോക്കുവിന്‍, അവന്‍ ഇതിനാല്‍ എന്നോടു ശണ്ഠെക്കു കാരണം അന്വേഷിക്കയല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. യിസ്രായേല്‍ രാജാവു വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞു എന്നു ദൈവപുരുഷനായ എലീശാ കേട്ടപ്പോള്‍ രാജാവിന്റെ അടുക്കല്‍ ആളയച്ചു: നീ വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞതു എന്തു? അവൻ എന്റെ അടുക്കല്‍ വരട്ടെ; എന്നാല്‍ യിസ്രായേലില്‍ ഒരു പ്രവാചകന്‍ ഉണ്ടു എന്നു അവന്‍ അറിയും എന്നു പറയിച്ചു. അങ്ങനെ നയമാന്‍ രഥത്തോടും കുതിരകളോടും കൂടെ എലീശയുടെ വീട്ടുവാതില്‍ക്കല്‍ വന്നു നിന്നു. എലീശാ ആളയച്ചു: നീ ചെന്നു യോര്‍ദ്ദാനില്‍ ഏഴു പ്രാവശ്യം കുളിക്ക; അപ്പോള്‍ നിന്റെ ദേഹം മുമ്പിലത്തെ പ്പോലെയായി നീ ശുദ്ധനാകും എന്നു പറയിച്ചു. അപ്പോള്‍ നയമാന്‍ ഏറ്റവും ക്രുദ്ധിച്ചു പുറപ്പെട്ടു: അവന്‍ തന്നേ പുറത്തുവന്നു അടുത്തുനിന്നു തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്റെ കൈ ആ സ്ഥലത്തിന്മീതെ ആട്ടി ഇങ്ങനെ കുഷ്ഠരോഗിയെ സൌഖ്യമാക്കും എന്നു ഞാന്‍ വിചാരിച്ചു. ദമ്മേശെക്കിലെ നദികളായ അബാനയും പർപ്പരും യിസ്രായേല്‍ ദേശത്തിലെ എല്ലാ വെള്ളങ്ങളെക്കാളും നല്ലതല്ലയോ? എനിക്കു അവയില്‍ കുളിച്ചു ശുദ്ധനാകരുതോ എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ ക്രോധത്തോടെ പോയി. എന്നാല്‍ അവന്റെ ഭൃത്യന്മാര്‍ അടുത്തു വന്നു അവനോടു: പിതാവേ, പ്രവാചകന്‍ വലിയോരു കാര്യം നിന്നോടു കല്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ നീ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമോ? പിന്നെ അവന്‍: കുളിച്ചു ശുദ്ധനാക എന്നു നിന്നോടു കല്പിച്ചാല്‍ എത്ര അധികം എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ അവന്‍ ചെന്നു ദൈവപുരുഷന്റെ വചനപ്രകാരം യോര്‍ദ്ദാനില്‍ ഏഴു പ്രാവശ്യം മുങ്ങി; അവന്റെ ദേഹം ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെ ആയി; അവന്‍ ശുദ്ധനായ്തീർന്നു." (2 രാജാക്കന്മാര്‍ 5: 6-14).
4. കാനായിലെ വിരുന്നില്‍ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി 
പച്ച വെള്ളത്തെ ലഹരിയുള്ള വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കള്ളക്കഥ ആവാനേ തരമുള്ളൂ. (കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ബൈബിള്‍ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുക).
5. യേശു അത്തിമരം ഉണക്കി 
ഇതും മേല്‍ പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിനെ അപമാനിക്കുന്ന കഥയാണ്. (കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ബൈബിള്‍ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുക).
6. യേശു അന്ധനു കാഴ്ചശക്തി നല്‍കി.
എലീശായും അപ്രകാരം ചെയ്തതായി ബൈബിള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
"പിന്നെ എലീശാ പ്രാർത്ഥിച്ചു: യഹോവേ, ഇവന്‍ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവന്റെ കണ്ണു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ ബാല്യക്കാരന്റെ കണ്ണു തുറന്നു; എലീശയുടെ ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ടു മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അവന്‍ കണ്ടു. അവന്‍ അവന്റെ അടുക്കല്‍ വന്നപ്പോള്‍ എലീശാ യഹോവയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു: ഈ ജാതിയെ അന്ധത പിടിപ്പിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. എലീശയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം അവന്‍ അവരെ അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു. എലീശാ അവരോടു: ഇതല്ല വഴി; പട്ടണവും ഇതല്ല; എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിന്‍; നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുടെ അടുക്കല്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ കൊണ്ടു പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവരെ ശമർയ്യയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ശമർയ്യയിൽ എത്തിയപ്പോള്‍ എലീശാ: യഹോവേ, കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ കണ്ണു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു; അവർ നോക്കിയപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ ശമർയ്യയുടെ നടുവില്‍ നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു." (2 രാജാക്കന്മാര്‍ 6: 17-20).
ഇവിടെ എലീശാ അന്ധത സുഖപ്പെടുത്തുകയും അന്ധത വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. 
7. യേശു മരിച്ചവരെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നെല്‍പ്പിച്ചു.
ഇതും എലീശാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്:
"താനും ബാലനും മാത്രം അകത്തു ഉണ്ടായിരിക്കെ അവൻ വാതില്‍ അടെച്ചു യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നെ അവൻ കയറി ബാലന്റെ മേല്‍ കിടന്നു; തന്റെ വായ് ബാലന്റെ വായ്മേലും തന്റെ കണ്ണു അവന്റെ കണ്ണിന്മേലും തന്റെ ഉള്ളം കൈകള്‍ അവന്റെ ഉള്ളം കൈകളിന്മേലും വെച്ചു അവന്റെ മേല്‍ കവിണ്ണു കിടന്നപ്പോള്‍ ബാലന്റെ ദേഹത്തിന്നു ചൂടുപിടിച്ചു. അവന്‍ ഇറങ്ങി മുറിയില്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നു നടന്നിട്ടു പിന്നെയും കയറി അവന്റെമേല്‍ കവിണ്ണു കിടന്നു; അപ്പോള്‍ ബാലന്‍ ഏഴു പ്രാവശ്യം തുമ്മി കണ്ണു തുറന്നു." (2 രാജാക്കന്മാര്‍ 4: 33-35).
എലീശാ തന്നെ ചെയ്ത മറ്റൊരു അത്ഭുത പ്രകടനം കൂടി ബൈബിള്‍ പറയുന്നുണ്ട്:
"ചിലര്‍ ഒരു മനുഷ്യനെ അടക്കം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു പടക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ടു അയാളെ എലീശാവിന്റെ കല്ലറയില്‍ ഇട്ടു; അവൻ അതില്‍ വീണു എലീശയുടെ അസ്ഥികളെ തൊട്ടപ്പോള്‍ ജീവിച്ചു കാലൂന്നി എഴുന്നേറ്റു." (2 രാജാക്കന്മാര്‍ 13: 21).
എലീശാ മാത്രമല്ല, ഏലിയാവും ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു:
"യഹോവ ഏലിയാവിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു; കുട്ടിയുടെ പ്രാണന്‍ അവനില്‍ മടങ്ങി വന്നു. അവന്‍ ജീവിച്ചു" (1 രാജാക്കന്മാര്‍ 17: 22).
8. യേശു വെള്ളത്തിന്‌ മുകളിലൂടെ നടന്നു.
ഇതിനു സമാനമായ സംഭവം മോശെ പ്രവാചകനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
"മോശെ കടലിന്മേല്‍ കൈ നീട്ടി. യിസ്രായേല്‍ മക്കള്‍ കടലിന്റെ നടുവില്‍ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് കൂടി നടന്നു പോയി." (പുറപ്പാട് 14: 22).
9. യേശു പിശാചുക്കളെ പുറന്തള്ളി 
ഇതു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും സാധ്യമാണെന്ന് യേശു പറയുന്നതായി ബൈബിളില്‍ കാണാം:
"കര്‍ത്താവേ, കര്‍ത്താവേ, നിന്‍റെ നാമത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രവചിക്കയും നിന്‍റെ നാമത്തില്‍ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്‍റെ നാമത്തില്‍ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കയും ചെയ്തില്ലയോ എന്നു പലരും ആ നാളില്‍ എന്നോടു പറയും." (മത്തായി 7:22)
10. യേശു മരിച്ച മൂന്നാം നാള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു.
യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം, മരണം, ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ്‌ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ അനേകം വൈരുധ്യങ്ങളും പൊരുത്തക്കേടുകളും കാണാം. അതിനാല്‍ ഇത് വിശ്വസനീയമല്ല. യേശു കുരിശില്‍ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വാചകങ്ങളും ബൈബിളില്‍ ഉണ്ട്.  മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ മാത്രമേ യേശു കുരിശില്‍ കിടന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത, കുരിശില്‍ വെച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രാര്‍ഥന, കല്ലറയില്‍ യേശുവിനെ സുഗന്ധം പൂശാന്‍ വേണ്ടി മഗ്ദലനക്കാരി മറിയയും യാക്കോബിന്റെ അമ്മയും വന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഉദാഹരണം. 
ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കാണാത്ത പൗലോസ് ആണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കുക. 

യേശുവിനെ ദൈവമാക്കാന്‍ തെളിവ് തേടുമ്പോള്‍ പരിഗണിക്കേണ്ടത് :
1. യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങള്‍ തെളിവായി പറയരുത്. കാരണം മറ്റു പലരും അപ്രകരമോ അതിലപ്പുറമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2. ദൈവപുത്രന്‍ എന്ന പദം തെളിവാക്കാന്‍ പാടില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരെയും ബൈബിള്‍ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 
3. ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പഴുതുള്ള വാചകങ്ങള്‍ എടുക്കരുത്. കാരണം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കെണ്ടതല്ല യേശുവിന്റെ ദിവ്യത്വം. നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ല ഇത്.
4. യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവര്‍ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല
5. ഞാന്‍ ദൈവമാണ്, അല്ലെങ്കില്‍ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞാന്‍ എന്ന ദൈവം ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യാവതാരം പൂണ്ടു വന്നതാണ് തുടങ്ങിയ രീതിയില്‍ യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത വചനങ്ങള്‍ യേശു പറയുന്നുണ്ടോ? അതാണ്‌ തര്‍ക്കം അവസാനിക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ലത്.


18 comments:

 1. മേല്‍ പോസ്റ്റിനെ ആധാരമാക്കി FB SINAI VOICE ഗ്രൂപ്പില്‍ വന്ന കമന്റുകള്‍ https://www.facebook.com/groups/174547579275584/403482946382045/?notif_t=group_comment കാണാം

  ReplyDelete
 2. ഇസ്രായീല്‍ സന്തതികളിലേക്ക്‌ ( അവനെ ) ദൂതനായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അവന്‍ അവരോട്‌ പറയും: ) നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തവും കൊണ്ടാണ്‌ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്‌ വന്നിരിക്കുന്നത്‌. പക്ഷിയുടെ ആകൃതിയില്‍ ഒരു കളിമണ്‍ രൂപം നിങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും, എന്നിട്ട്‌ ഞാനതില്‍ ഊതുമ്പോള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുവാദപ്രകാരം അതൊരു പക്ഷിയായി തീരുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുവാദപ്രകാരം ജന്‍മനാ കാഴ്ചയില്ലാത്തവനെയും പാണ്ഡുരോഗിയെയും ഞാന്‍ സുഖപ്പെടുത്തുകയും, മരിച്ചവരെ ഞാന്‍ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ തിന്നുതിനെപ്പറ്റിയും, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വീടുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ പറഞ്ഞറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. തീര്‍ച്ചയായും അതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്‌; നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍.((((....() 3:49)[3:49][3:49][3:49][3:49][3:49][3:49]//
  അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുവാദപ്രകാരം ആണ് ഈസാ(അ) എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്.

  ReplyDelete
 3. യേശു ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്‍റെ ദൈവത്ത്വത്തിനു തെളിവല്ലേ? ഇക്കാര്യം മുസ്‌ലിംകളും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? രണ്ടായിരം വര്‍ഷത്തിലധികം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമല്ലേ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്. യേശുവിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല. ദൈവം വിചാരിച്ചാല്‍ നമ്മളെയും അത് പോലെ മരിക്കാതെ നില നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും.

   Delete
  2. ദൈവത്തിന് എല്ലാം കഴിയും. എങ്കില്‍ പിന്നെ മൂന്നു ദിവസം മരിച്ചു കിടന്ന യേശു മൂന്നാം ദിവസം ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്തിനു തിരസ്കരിക്കണം? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ എന്തിനു പഴിക്കണം? ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്‍റെ കഴിവുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ലേ?

   Delete
  3. ഈ സംവാദത്തിന്റെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ പോസ്റ്റിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പകരം മറ്റൊരു പോസ്റ്റ്‌ ആയി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
   http://fourhomes.blogspot.in/2012/09/6.html നോക്കുക.

   Delete
 4. >> യേശു കുരിശില്‍ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വാചകങ്ങളും ബൈബിളില്‍ ഉണ്ട് <<

  ഏതാണു ആ വാചകങ്ങൾ?

  ReplyDelete
 5. ഇതില്‍ ഒരു പക്ഷെ ഈ പോസ്റ്റിനുള്ള മറുപടി ഉണ്ടാകും.

  യോനായുടെ അടയാളം.(എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത?)
  http://www.me4what.blogspot.in/2012/06/blog-post_25.html

  ReplyDelete
 6. മറ്റു ചര്‍ച്ചകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. അവിടെ താങ്കളോട് ചോദിച്ചതിനും പലതിനും മറുപടിയില്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം.

  അര്‍ത്ഥ സത്യങ്ങള്‍ നുണകളെക്കാള്‍ ഫലം ചെയ്യും എന്നതിന് തെളിവുകള്‍ ഈ ബ്ലോഗിലും ഉണ്ട്.

  ആദ്യത്തേത് തന്നെ നോക്കാം.
  >>>>1. യേശു തന്റെ അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തില്‍ കുടികൊണ്ടു.
  >>>
  ഇങ്ങനെയാണോ മുഹമ്മദ്‌ അലി ബൈബിളില്‍ ഉള്ളത്? അതോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ യേശു ജനിക്കും എന്നാണോ? രണ്ടും രണ്ടാണ്.

  സ്നാപകന്റെ ജനനത്തെ പറ്റി പറയുന്ന അതേ അതേ അദ്ധ്യായത്തില്‍ തന്നെ ആ വചനം ഉണ്ട് താനും.
  ലൂക്കാ 1: 35. ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും; അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും. ആകയാൽ, ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ, ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.


  >>> 4. കാനായിലെ വിരുന്നില്‍ പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി

  പച്ച വെള്ളത്തെ ലഹരിയുള്ള വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കള്ളക്കഥ ആവാനേ തരമുള്ളൂ. (കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ബൈബിള്‍ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുക).
  >>>>

  ഈ വിഷയത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ലേഖനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
  http://www.sathyamargam.org/?p=304
  വീഞ്ഞെതാണ് മദ്യമേതാണ് എന്നറിയാന്‍ അത് സഹായിക്കും.

  വീഞ്ഞ് അധികം കുടിച്ചാല്‍ മത്താകും എന്ന് കരുതി അത് മദ്യം ആകില.
  അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ അധികം കുടിച്ചാല്‍ പായസവും മദ്യമാകും. ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥ അതിനും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ.

  ‘നല്ല വീഞ്ഞ്’ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നും ആ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.
  സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ വായിക്കുമല്ലോ.

  >>> 5. യേശു അത്തിമരം ഉണക്കി

  ഇതും മേല്‍ പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിനെ അപമാനിക്കുന്ന കഥയാണ്. (കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ ബൈബിള്‍ യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുക).
  >>>>

  ഇതിനെ പറ്റി എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഒരു കുഞ്ഞു ലേഖനം ഉണ്ട്.

  അത്തിമരം - യേശു ഇത്ര വകതിരിവില്ലാത്തവനോ?
  http://www.me4what.blogspot.in/2011/01/blog-post.html

  >>> യേശുവിന്റെ വിഡ്ഢിത്തത്തിനും അജ്ഞതക്കുമുള്ള തെളിവ് കൂടിയല്ലേ ഇത്? അത്തിപ്പഴങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത കാലത്ത് വന്നു അതിനെ ശപിക്കുമോ ആരെങ്കിലും? >>>

  ഒരു അത്തിമരം കരിയിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടു ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പില്‍ യേശു ഷൈന്‍ ചെയ്തതാണോ?
  യേശു ദൈവമാണെങ്കില്‍ അത്തിപഴം ഉണ്ടാകുന്ന കാലം അറിയില്ലേ?
  ബൈ ദി ബൈ , ഒരു അത്തിമരത്തില്‍ പഴം ഉണ്ടാകേണ്ട കാലം അറിയാന്‍ ഒരാള്‍ ദൈവം ആകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.
  അതിന്റെ ഗുണപാഠം ഇതാണ്...
  ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ ആക്കൂ. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും. അല്ലെങ്കില്‍ വെട്ടി തീയിലെറിയപ്പെടും എന്ന് ഭംഗിയായി കാണിച്ചു തന്നതാണ്.
  ബ്ലോഗില്‍ ഉള്ളത് ഇവിടെ ചുരുക്കി എഴുതി എന്ന് മാത്രം.

  >>> മാര്‍ക്കോസ് 11:20 ല്‍ പറയുന്നത് അത്തിമരം ഉണങ്ങിയതു പിറ്റേന്നാണെന്നാണ്. മത്തായി പറയുന്നതോ ഉടനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നും. ഇത് വൈരുധ്യമല്ലേ?>>>

  ഉവ്വ. പിറ്റേന്ന് ആ വഴിക്ക് പോയപ്പോള്‍ ആ മരം ഉണങ്ങിയതായി കണ്ടു എന്നാണു. അല്ലാതെ പിറ്റേന്നാണ് ഉണങ്ങിയതു എന്നല്ല.
  തലേ ദിവസം ഉണങ്ങിയ മരം പിറ്റേന്നു കണ്ട കാര്യം എഴിതിയതാണ് ഒരു സുവിശേഷകന്‍ . മറ്റേ സുവിശേഷകന്‍ പിറ്റേന്നത്തെ കാര്യമല്ല എഴുതുന്നത്‌.

  >>>

  ReplyDelete
 7. 9. യേശു പിശാചുക്കളെ പുറന്തള്ളി

  ഇതു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും സാധ്യമാണെന്ന് യേശു പറയുന്നതായി ബൈബിളില്‍ കാണാം: >>>

  തീര്‍ച്ചയായും കാണാം. ആരുടെ നാമത്തില്‍ ആണ് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കിയത് എന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ.


  >>>10. യേശു മരിച്ച മൂന്നാം നാള്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു. >>>

  ഇതില്‍ മാത്രം വേറെ ആരും ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല അല്ലേ? അതാണ്‌ യോനായുടെ അടയാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

  യോനായുടെ അടയാളം.(എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത?)
  http://me4what.blogspot.in/2012/06/blog-post_25.html

  ഇനി
  >>> യേശുവിനെ ദൈവമാക്കാന്‍ തെളിവ് തേടുമ്പോള്‍ പരിഗണിക്കേണ്ടത് :
  1. യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങള്‍ തെളിവായി പറയരുത്. കാരണം മറ്റു പലരും അപ്രകരമോ അതിലപ്പുറമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.>>>

  മറ്റുള്ളവര്‍ ചെയ്യാത്തത് ഒന്നുണ്ട്. സ്വയം ജീവന്‍ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പണി.

  >>> 2. ദൈവപുത്രന്‍ എന്ന പദം തെളിവാക്കാന്‍ പാടില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരെയും ബൈബിള്‍ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. >>>
  ദൈവമക്കള്‍ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാന്‍ യോഗ്യത നേടി തന്നു യേശു. താങ്കള്‍ കാണേണ്ട ഒരു വാക്യം പഴയ നിയമത്തില്‍ നിന്നും തരാം.

  സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 30: 4. സ്വർഗത്തിലേക്കു കയറുകയുംഇറങ്ങുകയും ചെയ്തത് ആര്? കാറ്റിനെ മുഷ്ടിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് ആര്? സമുദ്രങ്ങളെ വസ്ത്രത്തിൽപൊതിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നതാര്? ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ
  ഉറപ്പിച്ചതാര്? അവന്റെ പേരെന്ത്? അവന്റെ പുത്രന്റെ പേരെന്ത്? തീർച്ചയായും നിനക്കറിയാമല്ലോ.

  പഴയ നിയമത്തില്‍ പോലും ദൈവത്തിനു പുത്രനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു.
  ഖുറാനില്‍ മാത്രം ദൈവത്തിനു പുത്രനുണ്ടാകണമെങ്കില്‍ ഇണ വേണം. ഇണയില്ലാതതിനാല്‍ പുത്രനെ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ പറ്റാത്ത ദൈവം. ഗതികേട്‌ നോക്കണേ.ബീ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാം സ്രഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിവുല്ലവന്റെ അവസ്ഥ.

  ReplyDelete
 8. >>> 3. ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പഴുതുള്ള വാചകങ്ങള്‍ എടുക്കരുത്. കാരണം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കെണ്ടതല്ല യേശുവിന്റെ ദിവ്യത്വം. നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ല ഇത്. >>>
  പൌലോസിന്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ യേശുവിന്റെ ദിവ്യത്വം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് താങ്കള്‍ മറ്റൊരു ബ്ലോഗില്‍ പറയുകയുണ്ടായി. അതെവിടെ എന്ന് എടുതെഴുതിയിരുന്നെന്കില്‍ അതെ വചനങ്ങള്‍ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളില്‍ നിന്നും കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു.

  >>>4. യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവര്‍ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല >>>


  താനാണ് മിശിഹാ എന്ന് യേശു തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. അഞ്ജത കൊണ്ടാണ് താന്കള്‍ കാണാത്തത് എങ്കില്‍ കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കടമയാണല്ലോ!

  യോഹന്നാന്‍ 4:25. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു: മിശിഹാ ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. അവൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും.
  26. യേശു അവളോടു പറഞ്ഞു: നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് അവൻ .

  ഇത് മതിയാകുമോ എന്ന് നോക്കൂ.

  (ഈസാ തന്നെയാണ് മിശിഹാ എന്നും ഈസാ തന്നെയാണ് വചനം എന്നും ഖുറാന്‍ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല)

  >>> 5. ഞാന്‍ ദൈവമാണ്, അല്ലെങ്കില്‍ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞാന്‍ എന്ന ദൈവം ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യാവതാരം പൂണ്ടു വന്നതാണ് തുടങ്ങിയ രീതിയില്‍ യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത വചനങ്ങള്‍ യേശു പറയുന്നുണ്ടോ? അതാണ്‌ തര്‍ക്കം അവസാനിക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ലത്. >>>

  മൂവര്‍ എന്നാല്‍ എന്താണ് എന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് അറിയാം എന്ന് കരുതുന്നു. ത്രിത്വം.
  അതിലെ ഒരാള്‍ ആണ് താന്‍ എന്ന് യേശു പറയുന്ന സന്ദര്‍ഭം ഞാന്‍ മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു.
  താങ്കളുടെ കുയുക്തി മാറ്റി വച്ച് നോക്കിയാല്‍ അതിലെ സന്ദേശം വ്യക്തമാണ്.

  മത്തായി 28:20. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൽപിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ. യുഗാന്തംവരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.

  യേശു തന്നെ സ്വയം മൂവരില്‍ ഒരാളായി വിശേഷിപ്പിച്ചത് യോഹന്നാനിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും പൌലോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും അല്ല എന്നതും താങ്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

  ReplyDelete
 9. താങ്കളുടെ മറുപടികള്‍ കണ്ടതിനു ശേഷം കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചയാകാം. സമയകുറവ്‌ ഉള്ളത് കാരണം ചിലപ്പോള്‍ മറുപടി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം താമസിക്കും. thanks

  ReplyDelete
 10. സാജനും മുഹമ്മദലിക്കും യോജിപ്പുള്ള കാര്യം ജീസസ് ഉടലോടെ സ്വര്‍ഗത്തു പോയി എന്നുള്ളതാണല്ലോ..രണ്ടു പേരും നല്ല യുക്തി ബോധവും ശാസ്ത്രീയ നിലപാടും മത്ത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുമെന്ന് മനസിലാക്കാം..എന്‍റെ അച്ഛന്‍റെ അപ്പൂപ്പനും ആകാശത്ത് ഉടലോടെ പോയേക്കുവാ...ആള് തിരിച്ചെറങ്ങിയൊരു വരവൊണ്ട്..നോക്കിക്കോ..വെട്ടിക്കൊല്ലും ഞങ്ങടെ മതക്കാരല്ലാത്തവരെ മൊത്തം

  ReplyDelete
 11. മതം ഇത്ര മാത്രം മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞാതാകേണ്ടത് പൗരോഹിത്യത്തിന്‍റെ നില നില്‍പിന് ആവശ്യമാണ്.അവര്‍ സാധാരണക്കാരെ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നത് വിലക്കും.കാരണം മതം അവരുടെ കുത്തകയാണല്ലോ.കെട്ടു കഥകളും വര്‍ണ്ണനകളുടെ നിറം പിടിപ്പിക്കലുമില്ലാത്ത മതം ആര്‍ക്കും വേണ്ട..ക്രിസ്തീയ സഹോദരാ...പൗലോശ്ളീഹയുടെ കൈടത്തലിനു ശേഷമാണ് ക്രിസ്തു മതവും ഹിന്ദു മതത്തെ പോലെ പ്രവാചകന്‍മാരെ ദൈവമാക്കിയത്. പൗലോസ് എന്ന സാവൂള്‍ ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളെയും വിശ്വാസത്തെയും തകര്‍ക്കാന്‍ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആളായിരുന്നു..പിന്നെ യേശു കുരിശില്‍ മരിച്ചു എന്നിട്ടു് സ്വയം ഉയിര്‍ത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോള്‍ ബൈബിള്‍ കൂടി നോക്കണം.സബ്ബത്ത് ദിനത്തിന്‍റെ തലേന്നാള്‍ എത്ര നേരം ജീസ സ് കുരിശില്‍ കിടന്നു??ജീസ സിന്‍റെ തുടയെല്ല് തകര്‍ത്തിരുന്നുവോ കുരിശില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കിയപ്പോള്‍??©പിലാത്തോസിന് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നോ`??അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രഹസ്യ ശിഷ്യന്‍മാരായിരുന്ന അരിമത്യക്കാരന്‍ ജോസഫും നിക്കോദമസും ജീസസിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ???അദ്ദേഹത്തിന് കുരിശില്‍ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന എന്താണ് നിങ്ങള്‍ പറയാന്‍ കാരണം???കുരിശില്‍ ഒരാളെ തറച്ചാല്‍ എത്ര നേരം എടുക്കും മരണം സംഭവിക്കാന്‍???വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയപ്പോള്‍ രക്തവും വെള്ളവും തുളിച്ചു വന്നതെങ്ങനെ??മൃതശരീരങ്ങളില്‍ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ല്ലോ??യേശുവിന്‍റെ തിരുക്കച്ചയില്‍ ,ഇറ്റലിയില്‍ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്ന ,.പൊതിഞ്ഞ ശരീരം മൃതദേഹമായിരുന്നില്ലെന്ന പഠനം കണ്ടുവോ??ആ കച്ച യേശുവിന്‍റേതല്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്ന സഭാ നീലപാട് ഒളിച്ചൗട്ടമല്ലേ??തുണിക്കച്ചയില്‍ നിന്നും developചെയ്തെടുത്ത ചിത്രം യേശുവിന്‍റേതല്ലേ??

  ReplyDelete
 12. യോനായുടെ അടയാളം എന്തായിരുന്നു തിമിംഗലത്തിന്‍റെ ഉള്ളിലകപ്പെട്ട യോനാ പ്രവാചകന്‍ മത്സ്യത്തിനുള്ളില്‍ ഇരുന്ന പോലെ താനും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളില്‍ ഇരിക്കുമെന്നും ജീസസ് പറയുന്നു..കടലില്‍ എറിയപ്പെട്ട യോനാ പ്രവാചകനെ മരിപ്പിച്ച ശേഷമല്ല ജീവിപ്പിച്ചത്..അദ്ദേഹത്തെ മത്സ്യത്തിന്‍റെ തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയതിനാല്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല..അഗാധ സാഗരത്തില്‍ എത്ര മനോഹരമായാണ് ദൈവം തന്‍റെ ദാസരെ സഹായിക്കുന്നത്..കടലിലെറിയപ്പെട്ട യോനാ പ്രവാചകനേയും ദൈവം ഉടലോടെ ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല.രക്ഷിക്കാന്‍..തന്‍റെ പ്രിയ ദാസരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നിസാരമായ ഒരു ചിലന്തിയെക്കൊണ്ട് സാധ്യമാക്കിയ ശക്തിക്ക് അതും പറ്റില്ലേ...യേശുവിന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയ കച്ചയില്‍ കാണുന്ന ഔഷദ സാന്നിദ്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടെ?എസ്സീന്‍ ഗോത്രക്കാര്‍ അക്കാലത്തെ വൈദ്ന്‍മാരായിരുന്നല്ലോ..കല്ലറക്കല്‍ കണ്ട എസ്സീനികള്‍ മുറിവേറ്റ ജീസിന് ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ വന്നവരാണോ

  ReplyDelete
 13. നാം നമ്മുടെ കമ്പനി ബിസിനസ്,. വ്യക്തിപരമായ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അനിലിനും മായ്ക്കാൻ 2% അവസരം ഓര്ത്തു പലിശ നിരക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം തേടുന്ന താൽപ്പരകക്ഷികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾക്ക് വ്യവസായ വായ്പ വരെയുള്ള വായ്പകള്ക്ക് ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ അംഗീകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വായ്പ ബാങ്കായ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പൗണ്ട് വരം വായ്പ (പൗണ്ടാണ്), ഡോളർ ($) ഉം യൂറോ നിന്നും വായ്പ ഉപയോഗിച്ച്. അതിനാൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക ഇപ്പോൾ വായ്പയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. വായ്പ ഡാറ്റാ വിവരം നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക വഴി: jenniferdawsonloanfirm@gmail.com

  വായ്പയെടുത്തവർക്ക് ഡാറ്റാകളുടെയോ'S
  (1) മുഴുവൻ പേര്:
  (2) സംസ്ഥാനം:
  (3) വിലാസം:
  (4) സിറ്റി:
  (5) സെക്സ്:
  (6) വൈവാഹിക അവസ്ഥ:
  (7) പ്രവർത്തിക്കുന്നു:
  (8) മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ:
  (9) പ്രതിമാസ വരുമാന:
  ആവശ്യമുള്ള (10) വായ്പാ തുക:
  വായ്പ (11) കാലാവധി:
  (12) വായ്പാ ഉദ്ദേശ്യം:

  ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ നിന്ന് വാര്ത്ത കേട്ടു നിങ്ങളുടെ വിവേകം നന്ദി.

  ഇ-മെയിൽ: jenniferdawsonloanfirm@gmail.com

  ReplyDelete

ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം